അങ്ങനെ ഞാനും ....

കമ്പെടുക്കുന്നവനൊക്കെ വേട്ടക്കരനും, വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടുമാകുമെങ്കില്‍ ഞാനും....!


പടത്തില്‍ ക്ളിക്കിയാല്‍ വലുതായി കാണാം.

Friday, July 20, 2007

സൂര്യനില്ലാത്ത ചക്രവാളം

ഫോട്ടോ മത്സരത്തിനയയ്ക്കാന്‍ ഒരു ചക്രവാളം തേടി മിനക്കെട്ടതു വെറുതേയായി! സൂര്യനില്ലാതെന്തു ചക്രവാളം? മഴ അടച്ചുപിടിച്ച കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിലെവിടാ സൂര്യന്‍? സൂര്യനുണ്ടെങ്കിലുമില്ലെങ്കിലും പേമാരിയാണെങ്കിലും,ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിലും വള്ളമിറക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കുടിയില്‍ കുട്ടികളുടെ വയറുപൊരിയുന്നതോര്‍ത്ത്‌ പ്രതീക്ഷയുടെ ചാകരതേടി ചക്രവാളത്തിലേക്ക്‌!

Sunday, July 8, 2007

ബാംഗ്‌ളൂരിലെ ശനിക്കാഴ്ചകള്‍

ബാംഗ്ലൂരിന്റെ സ്വന്തം " സോാാാ ക്യൂൂൂൂൂൂ..ത്ത്‌
"!
മറ്റൊരു സ്ഥിരം നമ്പര്‍ "ആാാാാവ്‌സം"!

ഒടുക്കം "ഗീീീീവിം എ ക്ലാാാാാാാപ്‌"!